Rejestracja

Home  >>  Rejestracja

 • Nazwa Firmy

  Adres firmy

  Kod pocztowy i miejscowość

  NIP firmy

  Osoba zgłaszająca

  Osoba uczestnicząca (wymagane)

  Kategoria uczestnika

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Zakwaterowanie

  Uwagi

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

 • Imię i nazwisko

  Adres pocztowy, (ulica i numer)

  Kod pocztowy i miejscowość

  Telefon kontaktowy

  Adres email

  Kategoria uczestnika

  Tytuł naukowy

  Stanowisko

  Zakwaterowanie

  Uwagi

  Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami uczestnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA

I. Rejestracja i potwierdzenie uczestnictwa

 1. O uczestnictwie w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do Organizatora wypełnionego Formularza Rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.psychologia-biznesu.eu/2016 najpóźniej do dnia 21 października 2016 r. oraz wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w konferencji (100% wartości opłaty rejestracyjnej) w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od Organizatora potwierdzenia wpisania na listę uczestników.
 3. Wpłata na konto Organizatora logistycznego dokonywana jest poprzez przelew bankowy po otrzymanej uprzednio fakturze pro-forma.
 4. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w zależności od dostępności miejsc w danej kategorii uczestnictwa.
 5. Zgłoszenia niekompletne (np. brak danych kontaktowych) nie będą rozpatrywane.
 6. Ewentualne uwagi należy zamieszczać w treści formularza zgłoszeniowego w odpowiedniej rubryce, np. informacja o zaangażowaniu tłumacza podczas ww. konferencji (koszt dodatkowej usługi w postaci tłumaczenia do ustalenia z Organizatorem).
 7. Formularz zgłoszeniowy stanowi dokument umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem tylko w przypadku otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprawnej rejestracji Uczestnika i dostępności miejsca w danej kategorii uczestnictwa.
 8. Organizator może odwołać uczestnictwo w konferencji osób, które nie uiściły w całości kosztów uczestnictwa w ciągu 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego (należność musi znajdować się na koncie EEC-Marketing Sp. z o.o.)

II. Koszty uczestnictwa w konferencji, warunki płatności

 1. 1. Opłaty rejestracyjne nie uwzględniają podatku VAT (23%):
  Uczestnicy (kategorie)do 31.08.2016do 21.10.2016
  Przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (sektor państwowy i prywatny)600,00 zł700,00 zł
  Lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie, przedstawiciele NZOZ, prywatne i państwowe uczelnie wyższe, prywatne szpitale350,00 zł400,00 zł
  Studenci (do 26 roku życia)200,00 zł250,00 zł
  Inni300,00 zł400,00 zł
 2. Opłata rejestracyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, katalog pokonferencyjny z prezentacjami wykładowców catering przewidziany w programie konferencji (lunch i przerwy kawowe).
 3. Opłata rejestracyjna nie obejmuje: usług dodatkowych, takich jak np. zakwaterowanie, organizacja tłumaczenia, kosztów dojazdu.
 4. Zapłata za uczestnictwo w konferencji powinna być uiszczona terminowo zgodnie z informacjami podanymi przez Organizatora. Dane na fakturze są prawnie wiążące. Koszty bankowe są ponoszone przez Uczestnika.
 5. Płatności należy regulować przelewem bankowym na niżej podane konto. Należności związane z uczestnictwem w konferencji będą regulowane w walucie polskiej (PLN) na konto: PKO BP S.A.: 43 1020 1169 0000 8502 0192 1311
 6. Płatność zrealizowana musi zostać następująco: 100% wartości opłaty rejestracyjnej + VAT.
 7. Oficjalnym językiem wykładowym konferencji jest język polski.

III. Odwołanie uczestnictwa

 1. Rezygnacja Uczestnika z udziału w konferencji przedstawiona w formie pisemnej/elektronicznej po terminie 15 października 2016 upoważnia Organizatora do obciążenia Uczestnika wszystkimi kosztami związanymi z uczestnictwem w konferencji, tj. 100% opłaty rejestracyjnej.
 2. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konferencji Uczestnik nie wyraża sprzeciwu wobec obciążeń związanych z rezygnacją i zobowiązuje się uiścić je bez zwłoki, zgodnie z terminem płatności podanym przez Organizatora.
 3. Rezygnacje należy kierować na adres: biuro@psychologiabiznesu.eu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany programu, jak również odwołania Konferencji.

IV. Miejsce rozwiązywania sporów

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w konferencji będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie.
 2. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst niniejszych „Warunków Uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie psychiczne ludzi biznesu”.
 3. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień niniejszych Warunków Uczestnictwa w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Zdrowie psychiczne ludzi biznesu” jest prawo polskie.

V. Kontakt

Biuro Konferencji:
tel. +48 22 243 17 73
kom. +48 668 883 317
fax +48 22 742 19 32
e-mail: p.zurkowski@psychologia-biznesu.pl